Ediční řada Libri civitatis

Vědecká redaktorka: Ediční řada Libri civitatis je zaměřena na vydávání nejstarších a nejvýznamnějších rukopisů městských knihy dochovaných v českých a moravských archivech. Cílem ediční řady je tyto významné dokumenty zprostředkovat badatelům s doprovodným kritickým aparátem, včetně komentářů k jazykové stránce rukopisů. Zpřístupňovány jsou však také městské knihy, v jejichž případě vyžaduje charakter zápisů odlišný přístup. Jedná se např. o knihy měšťanských práv, u nichž je jako vhodnější forma využito regestových záznamů zprostředkovaných badatelům formou přehledných tabulek. Rámcově jsou jednotlivé svazky ediční řady členěny následujícím způsobem a metodologicky se opírají o níže uvedenou literaturu:

  1. Úvodní historická studie
  2. Formální popis (diplomaticko – paleografický rozbor dokumentu)
  3. Jazykový rozbor (zejm. s ohledem na vývoj jazyka)
  4. Studie k obsahové části dokumentu 
  5. Podrobná ediční poznámka
  6. Edice dokumentu s kritickým aparátem
  7. Bibliografie
  8. Cizojazyčné resumé (anglické, německé)
  9. Rejstříky – jmenný, místní, věcný

Ediční práce přihlíží k charakteru rukopisu, k době jeho vzniku a jazyku, kterým je psán. Vychází z edičních zásad, viz: 

I. ŠŤOVÍČEK A KOL, Zásady pro vydávání historických pramenů od počátku 16. století do současnosti, Praha 2002.
J. SCHULTZE, Richtlinien für äussere Textgestalgung bei Herausgabe von Quellen zur neueren deutschen Geschichte, Blätter für deutsche Landesgeschichte 1962, Jhg. 98, s. 1-11.
M. THUMSER, Verfahrensweisen bei der Edition deutschsprachiger Geshichtsquellen (13.–16. Jahrhundert), s. 13–34, in: Edition deutschsprachiger Quellen aus dem Ostseeraum (14.–16. Jahrhundert), Hrsg. Matthias Thumser, Janusz Tandecki, Dieter Heckmann. Toruń 2001.

Copyright 2011-2012. Libri civitatis - dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice. Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.
Joomla templates 1.7 free by Hostgator