Řešitelská a spoluřešitelská pracoviště

Katedra historie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem
Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty UK v Praze
Archiv hlavního města Prahy
Archiv města Brna

KATEDRA HISTORIE FILOZOFICKÉ FAKULTY UJEP Ústí nad Labem
(řešitelské pracoviště)

V rámci projektu plnilo toto pracoviště roli hlavního koordinátora při vzniku on-line přístupné databáze městských knih a realizaci ediční řady Libri civitatis, včetně podílu pracovníků na přípravě jednotlivých svazků ediční řady. Na tomto pracovišti bylo řešeno několik projektů, orientovaných na dějiny měst. Nejpodstatnějším podílem pracoviště na řešení dané výzkumné problematiky byl v letech 2004–2006 probíhající projekt Ediční řada Nejstarší městské knihy severozápadních a severních Čech (GA404/04/0261). Aktuální badatelská činnost v rámci tohoto výzkumného tématu je zaměřena především na metodologickou činnost při realizaci celorepublikové databáze městských knih do poloviny 17. století. Realizovány byly také metodologické semináře (2009-2011), jichž se zúčastnili archiváři z celé ČR. Tyto semináře byly stejně jako v předcházejících letech podpořeny realizací projektu OP VK 2.3 A potentia ad actum. Velmi podstatnou akcí bylo spolupořádání mezinárodní konference (spolu s Archivem města Prahy, Historickým ústavem, v.v.i., a FSV UK) Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí (říjen 2011). Vedle toho s podporou projektů Aktion a ČNFB byla připravena publikace, viz M. Hrubá – L. Sulitková – V. Zábranský (edd.), Stav a perspektivy zpřístupňování městských knih v českých zemích ve středověku a raném novověku, Ústecký sborník historický, Supplementum 1, Ústí nad Labem 2010. Na pracovišti se problematice městského výzkumu věnuje zkušený tým odborníků a tento výzkum je podporován jako jedno z hlavních výzkumných témat, do něhož jsou zapojeni i studenti doktorského studijního programu M. Hrubá, L. Sulitková, P. Rak, V. Zábranský, externí spolupracovníci – Státní okresní archiv Litoměřice – P. Mareš, M. Myšička.

KATEDRA POMOCNÝCH VĚD HISTORICKÝCH A ARCHIVNÍHO STUDIA FILOZOFICKÉ  FAKULTY UK v Praze
(spoluřešitelské pracoviště)

V rámci projektu se toto pracoviště podílelo především na metodické činnosti výzkumu a realizaci ediční řady Libri civitatis, včetně podílu pracovníků na přípravě jednotlivých svazků. Katedra pomocných věd historických a archivního studia je zaměřena na základní výzkum v oblasti pomocných věd historických, ediční činnost – vydávání písemných pramenů především z období středověku a raného novověku, spolupodílí se na přípravě edičních pravidel a vydávání zásad týkajících se edičního zpracování diplomatického materiálu, přípravě paleografických pomůcek. Do této oblasti neoddělitelně náleží i základní výzkum týkající se městských kanceláří jejich činnosti a kancelářské produkce. Pracovníci katedry se spolupodíleli na projektu Ediční řada Nejstarší městské knihy severozápadních a severních Čech (GA404/04/0261) a dalších projektech orientovaných na ediční zpřístupňování pramenů. Pracovnice této katedry, H. Pátková a I. Ebelová, mají za sebou již řadu zkušeností s edičními pracemi, obě jsou v této oblasti uznávanými odbornicemi. Věnují se edicím též z hlediska paleografického (např. v rámci projektu Regionální paleografické edice jako základ sledování obecného vývoje písma I, GA404/02/0187).

ARCHIV HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
(spoluřešitelské pracoviště)

V rámci projektu AMP podílel zejména na zpracování databáze městských knih. V této oblasti jeho pracovníci poskytovali metodickou pomoc externím spolupracovníkům v dalších zainteresovaných archivech v Čechách. Hlavní náplní činnosti bylo zpracování vlastních fondů a především podíl na realizaci dvou svazků ediční řady Libri civitatis zpřístupňujících knihy měšťanských práv Nového Města pražského. Archiv Hlavního města Prahy disponuje ve svých fondech sbírkou 8500 rukopisů a městských knih, které jsou předmětem výzkumu. Podílí se na zpracování a zpřístupňování tohoto materiálu badatelům. Zpracování materiálu městské provenience, výzkum v oblasti městských knih, městské správy a městských kanceláří je významnou součástí vědecko-výzkumných aktivit AMP. AMP je pravidelným pořadatelem konferencí a seminářů zaměřených na městské prameny, vývoj měst, městské správy a různé aspekty vývoje měst. Na těchto odborných setkáních jsou vždy zastoupeni i zahraniční badatelé (především Německa, Polska a Rakouska), což dokumentuje obsah konferenčních sborníků. V posledních letech AMP uspořádal řadu konferencí zaměřených na problematiku měst. Vedle toho se AMP dlouhodobě podílí na odborných aktivitách a publikační činnosti související s dějinami měst a městských pramenů – jmenovat lze vydávání kontinuální řady periodik a konferenčních sborníků:

Pražský sborník historický

Documenta Pragensia a  Documenta Pragensia – Monographia

AMP vydal edice několika městských knih (H. Pátková (ed.), Berní knihy Starého Města pražského 1427–1434, Praha 1996; J. Čechura – Z. Hojda – M. Novozámská (edd.), Nájemníci na Starém Městě pražském roku 1608, edice a rekonstrukce rkp. č. 324, Praha 1997; O. Bastl (ed.), Spojení pražských měst v roce 1784, ed. edice rkp. č. 322, Praha 2003; H. Pátková (ed.), Liber vetustissimus Antiquae Civitatis Pragensis, Praha 2011).

ARCHIV MĚSTA BRNA
(spoluřešitelské pracoviště)

V rámci projektu se AMB podílel zejména na zpracování databáze městských knih. V této oblasti jeho pracovníci poskytovali též metodickou pomoc externím spolupracovníkům v dalších zainteresovaných archivech na Moravě. Archiv města Brna je pracovištěm s dlouholetou tradicí a bohatými archivními fondy, sahajícími zpět do 13. století (kromě středověkých privilegií a listin lze za mimořádný považovat zejména bohatý fond středověkých a raně novověkých městských knih). Archiv města patří mezi pracoviště s dlouholetou a systematickou tradicí ve zpracovávání starších archivních fondů, zejména listin a městských knih (J. Dřímal, L. Sulitková, H. Jordánková, V. Němcová-Wihodová ad.). Výsledkem jsou četné studie a edice listinného a knihovního materiálu.  V současné době jsou již téměř všechny fondy archivu (včetně specializované knihovny, obsahující vzácná a jinde nedostupná Brunnensia) přemístěny do moderní účelové budovy v Brně – Černovicích. Tato budova poskytuje jak adekvátní prostory pro uložení archivních a knihovních fondů, tak samozřejmě také doprovodné prostory a pracovny jednotlivých zaměstnanců, vybavené náležitou novodobou technikou.

Libri civitatis I. Libri civitatis II. Libri civitatis III.

Libri civitatis VI. Libri civitatis VII. Libri civitatis VIII.

 

Libri civitatis IV. Libri civitatis V. Libri civitatis VI.

Libri civitatis X.    
   

 

Copyright 2011-2012. Libri civitatis - dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice. Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.
Joomla templates 1.7 free by Hostgator